POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

www.olplan.pl

 

Szanowny Użytkowniku

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, żebyś podczas korzystania z naszych usług czuł się komfortowo i bezpiecznie, dlatego przygotowaliśmy dokument, z którego uzyskasz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

Spis treści:

 1. Wstęp
 2. Definicje
 3. Informacje ogólne
 4. Odbiorcy danych osobowych serwisu internetowego
 5. Pozyskiwanie, gromadzenie cel, zakres oraz czynności przetwarzania danych osobowych
 6. Prawa osób, których dane dotyczą
 7. Mechanizm cookies, dane eksploatacyjne i analityka
 8. Postanowienia końcowe

 

 

 • 1 Wstęp

 

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników serwisu internetowego (w tym potencjalnych Użytkowników) korzystających z serwisu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: www.olplan.pl zwanego dalej serwisem. Dokument opisuje przede wszystkim podstawy, cele, zakres przetwarzania danych osobowych, opisuje funkcjonalności serwisu, wskazuje podmioty, którym dane są powierzane, a także zawiera informacje dotyczące plików cookies, narzędzi analitycznych stosowanych w ramach serwisu internetowego.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu internetowego, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanym dalej RODO (tutaj można zapoznać się z treścią rozporządzenia http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679), jest Jacek Mierzejewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Olplan Jacek Mierzejewski, wpisany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca adres miejsca głównego wykonywania działalności i adres do doręczeń: ulica Towarowa 20, 10-417 Olsztyn, NIP: 7393041607, REGON: 362346554, telefon kontaktowy: +48 537 000 665, adres poczty elektronicznej: biuro@olplan.pl, zwany dalej Administratorem i będący jednocześnie Usługodawcą serwisu internetowego.
 3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 4. Administrator danych osobowych oświadcza, iż polityka prywatności pełni rolę informacyjną co oznacza, iż nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników serwisu internetowego. Jej celem jest określenie działań podejmowanych przez Administratora oraz opis powiązanych z serwisem internetowym usług, narzędzi i funkcjonalności, z których korzystają Użytkownicy serwisu internetowego.

 

 • 2 Definicje

 

 1. Administrator – Jacek Mierzejewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Olplan Jacek Mierzejewski, wpisany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca adres miejsca głównego wykonywania działalności i adres do doręczeń: ulica Towarowa 20, 10-417 Olsztyn, NIP: 7393041607, REGON: 362346554, telefon kontaktowy: +48 537 000 665, adres poczty elektronicznej: biuro@olplan.pl
 2. Użytkownik– osoba korzystająca z serwisu; podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Serwis – strona internetowa umieszczona pod domeną olplan.pl pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy.
 4. Usługa elektroniczna – usługa świadczona droga elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem serwisu.
 5. Formularz kontaktowy – interaktywny formularz umożliwiający Użytkownikom kontakt z Administratorem.
 6. Urządzenie – elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do serwisu.
 7. Konsument- osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach serwisu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Klient:
 9. osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
 10. osoba prawna,
 11. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną,

która korzysta lub zamierza skorzystać z Usługi lub Usługi elektronicznej.

 

 • 3 Informacje ogólne

 

 1. Administrator serwisu internetowego dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności Użytkowników serwisu internetowego oraz wszelkich danych i informacji, które zostały od Nich pozyskane. Z należytą starannością dobiera i stosuje techniczne środki ochrony, zarówno programistyczne jak i organizacyjne, tym samym zapewniając całkowitą ochronę przed ich udostępnieniem, ujawnieniem, utraceniem, zniszczeniem, nieuprawniona modyfikacją czy przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 2. Administrator informuje, że serwis internetowy stosuje protokół transmisji, zapewniający bezpieczeństwo przesyłania danych w Internecie, a mianowicie posiada zainstalowany protokół SSL (Secure Socket Layer v3). Jest to rodzaj zabezpieczenia polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer serwisu. Informacja wysyłana z serwera do Użytkownika jest również kodowana, a po osiągnięciu celu dekodowana.
 3. Dane zbierane przez Administratora przetwarzane są zgodnie z prawem, z poszanowaniem zasad rzetelności i przejrzystości, gromadzone są w minimalnym zakresie koniecznym dla wyszczególnionych celów i przetwarzane zgodnie z nimi, niepoddawane dalszemu przetworzeniu niezgodnemu z tymi celami, adekwatne i poprawne merytorycznie w stosunku do przeznaczenia oraz przechowywane w sposób umożliwiający identyfikację osób, których dane dotyczą. Okres przechowywania danych uzależniony jest od celu przetwarzania i ograniczony do momentu uzyskania założonego celu.
 4. Administrator serwisu internetowego na zasadach określonych w polityce prywatności posiada dostęp do danych, może jednak powierzyć dane osobowe Użytkowników podmiotom zewnętrznym, współpracującym z Administratorem. Takie powierzenie jest możliwe na podstawie stosownych umów powierzenia danych osobowych, zawartych pomiędzy Administratorem a podmiotem przetwarzającym. Umowy zawierają zapis określający zakres oraz warunki przetwarzania danych osobowych koniecznych do realizacji usług. Administrator oświadcza, że współpracuje tylko z podmiotami, które gwarantują ze swojej strony bezpieczeństwo procesów przetwarzania danych osobowych poprzez wdrożenie zabezpieczeń odpowiadających wymaganiom określonych w RODO.
 5. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania informacji dotyczących Użytkowników serwisu internetowego organom władzy publicznej np. w związku z prowadzeniem postępowań o możliwe naruszenia prawa lub podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 6. Korzystanie z usług oraz narzędzi udostępnionych w ramach serwisu internetowego, a także podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Ich podanie może być jednak konieczne do zawarcia i zrealizowania umowy o świadczenie usług i/lub usługi elektronicznej w serwisie internetowym, tym samym ich brak uniemożliwi zawarcie takiej umowy. Zakres danych koniecznych do zawarcia umowy wskazany jest na stronie serwisu internetowego.
 7. Użytkownik korzystający z usług i narzędzi udostępnionych w ramach serwisu internetowego potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszej polityki prywatności, jednocześnie wyrażając zgodę (jeśli zachodzi taka potrzeba) na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z tymi postanowieniami poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów zamieszczonych na stronie serwisu internetowego (treści checkboxów określają cel w jakim będą wykorzystywane podane dane osobowe).

 

 • 4 Odbiorcy danych osobowych serwisu internetowego

 

 1. W celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego, jego funkcjonalności oraz w celu realizacji świadczonych usług Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie koniecznym do jego zrealizowania.
 2. Przykładowymi odbiorcami danych osobowych Użytkowników serwisu internetowego są:
 3. podmioty obsługujące system ankiet opiniujących, systemy do analizy skuteczności prowadzonych kampanii marketingowych, podmioty przygotowujące oferty marketingowe świadczonych usług,
 4. dostawcy usług wspomagających pracę Administratora serwisu internetowego dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia serwisu internetowego, poczty elektronicznej, hostingodawcy,
 5. podmioty świadczące usługi księgowe/rachunkowe,
 6. podmioty obsługujące funkcjonalności serwisu internetowego.
 7. Odbiorcy danych (podmioty zewnętrzne) przetwarzają dane osobowe na podstawie podpisanych z Administratorem serwisu internetowego stosownych umów powierzenia. Podmioty te gromadzą, przetwarzają, przechowują dane osobowe zgodnie z posiadanymi regulaminami i politykami prywatności.
 8. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców serwisu internetowegoolplan.pl Administrator powierza następującym podmiotom:
 9. firma hostingowa – H88 S.A. ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, Polska – w celu przechowywania danych na serwerze, na którym zainstalowany jest serwis internetowy lub w celu sprawowania opieki informatyczno-technicznej nad stroną internetową serwisu,
 10. biuro rachunkowe/firma księgowa – BIURO PRAWNO-KSIĘGOWE MONIKA MAZGAJ ul.GŁOWACKIEGO 28 LOK. 407, 10-448 Olsztyn – w celu rozliczenia płatności i wystawienia rachunku/faktury za zamówiony towar/usługę lub w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i kadrowej lub w celu realizacji obowiązku rozliczeń podatkowych i księgowości lub w celu prowadzenia księgowości działalności gospodarczej właściciela serwisu internetowego.
 11. Administrator informuje, że dane osobowe w celach związanych z realizacją usług marketingowych przekazywane są do Stanów Zjednoczonych, w związku z ich przechowywaniem na serwerach zlokalizowanych poza obszarem UE. Spowodowane jest to korzystaniem przez Administratora z usług firm: Facebook oraz Google – są to podmioty znajdujące się w państwie trzecim – w Stanach Zjednoczonych, który przystąpił do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

 

 • 5 Pozyskiwanie, gromadzenie cel, zakres oraz czynności przetwarzania

 

 1. Administrator pozyskuje informacje o Użytkownikach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera, adresów IP, parametrów oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji będzie miało miejsce w związku z korzystaniem z serwisu internetowego. Dane te nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 2. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach lub innych czynnościach podejmowanych w serwisie internetowym, aby ułatwić korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w celu poprawy funkcjonalności tych usług.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności, jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników serwisu internetowego.
 4. W ramach prowadzonego serwisu internetowego Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:
 5. realizacji zamówień, usług i produktów tworzonych lub współtworzonych przez Administratora,
 6. dostosowywania oferty i doświadczeń Użytkownika,
 7. obsługi księgowej/kadrowej/rachunkowej w ramach prowadzonej działalności,
 8. wykonania Umowy sprzedaży usług lub Umowy dotyczącej świadczenia Usług drogą elektroniczną,
 9. prowadzenia statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych na Stronie internetowej, ułatwienia korzystania ze Strony internetowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Strony internetowej,
 10. udzielenia odpowiedzi na pytania zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego,
 11. marketingu i reklamy związanej z przygotowaniem oferty usług,
 12. Dane osobowe, które są gromadzone w celach wskazanych w polityce prywatności będą przechowywane przez okres realizacji usług (w tym usług elektronicznych) świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z terminów przedawnienia roszczeń, przepisów prawa podatkowego, praw Konsumenta czy innych praw w tym zakresie.
 13. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania Usługi, która jest świadczona drogą elektroniczną przez Administratora.

 

KONTAKT Z UŻYTKOWNIKIEM

 1. Podstawą przetwarzania danych w związku z obsługą Użytkownika, która obejmuje kontakt z Użytkownikiem w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej jest 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda na przetwarzanie. Jeśli po kontakcie zostanie zawarta umowa, dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit b RODO. Podstawą prawną przetwarzania po ewentualnym zakończeniu kontaktu będzie usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (stosownie do art.6 ust.1 lit. f RODO).

 

NARZĘDZIA SPOŁECZNOŚCIOWE (FACEBOOK)

 1. Na stronie internetowej olplan5.pl używana jest wtyczka i inne narzędzia udostępniane przez serwis społecznościowy Facebook. Wyświetlając stronę serwisu internetowego, na której została umieszczona taka wtyczka przeglądarka Użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Administratora Facebooka.
 2. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego Usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana ze stroną. Integracja ta umożliwia Usługodawcy otrzymanie informacji, że przeglądarka Użytkownika wyświetliła stronę olplan.pl, jeśli Użytkownik nie posiada profilu w serwisie społecznościowym Facebook czy nie jest akurat u niego zalogowany. Jeśli Użytkownik będzie zalogowany do serwisu społecznościowego to Usługodawca serwisu będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na Stronie do danego profilu w serwisie społecznościowym Facebook.
 3. W sytuacji, gdy Użytkownik serwisu internetowego użyje przycisku „Lubię to” lub „Udostępnij”, to wówczas odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego Usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w serwisie społecznościowym i ukażą się np. na tablicy na Facebooku. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez Usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkowników w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały wskazane w polityce prywatności każdego z Usługodawców.

 

GOOGLE ADS

 1. Administrator informuje, iż korzystając z usług Google Ads promuje stronę serwisu internetowego w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. W sposób automatyczny, podczas odwiedzin strony serwisu internetowej w urządzeniu każdego Odwiedzającego pozostawiany jest tzw. plik Remarketing cookie firmy Google, który za pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie przeglądanych przez Odwiedzającego stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach.
 2. Usługa Google Ads dostarczana jest przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, który przystąpił do programu Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie.

 

 • 6 Prawa osób, których dane dotyczą

 

 1. RODO nadaje Użytkownikom przedmiotowe uprawienia, ich wykaz zamieszczono poniżej. Przysługują one bez podania przyczyny, nie są jednak bezwzględne i nie będą przysługiwać w stosunku do wszystkich czynności dotyczących przetwarzania danych osobowych. W sytuacji, gdy Użytkownik będzie chciał zrealizować któreś z przysługujących mu praw, może w dowolnym momencie przesłać oświadczenie woli na adres e-mail serwisu internetowego lub adres siedziby Administratora.

Prawo dostępu do danych realizowane na podstawie art. 15 RODO

Użytkownik w każdym czasie może zgłosić się do Administratora w celu potwierdzenia czy jego dane są przetwarzane, a jeśli ma to miejsce Użytkownik ma prawo:

 1. do uzyskania dostępu do danych osobowych,
 2. do otrzymania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu, (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe) o prawach jakie przysługują Użytkownikowi na mocy RODO (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,
 3. do uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych realizowane na podstawie art. 16 RODO

Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Ma również prawo do żądania uzupełnienia swoich danych osobowych. Aby sprostować lub uzupełnić swoje dane osobowe prosimy o przesłanie informacji                                                                        na adres poczty elektronicznej serwisu internetowego.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – realizowane na podstawie art. 17 RODO

 1. Użytkownik może wystąpić z żądaniem do Administratora o usunięcie wszystkich lub niektórych jego danych.
 2. Użytkownik ma prawo żądania usunięcia jego danych osobowych, gdy:
 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
 • wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o zgodę Użytkownika,
 • wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych w celach marketingowych,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator,
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,
 1. pomimo zgłoszenia przez Użytkownika żądania usunięcia danych osobowych w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator,
 2. usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem serwisu internetowego lub ograniczeniem możliwości korzystania z funkcjonalności serwisu internetowego.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody realizowane na podstawie art. 7. ust. 3 RODO

 1. Klient/Użytkownik akceptując oświadczenia umieszczone przez Administratora w interaktywnych formularz dostępnych na stronie serwisu internetowego, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w określonych celach,
 2. Klient/Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych w dodatkowych celach poprzez zaakceptowanie oświadczeń nieobowiązkowych zaproponowanych w formularzach dostępnych na stronie serwisu,
 3. Klient/Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jaką udzielił Administratorowi, cofnięcie zgody będzie miało skutek od momentu wycofania zgody,
 4. cofnięcie zgody nie spowoduje żadnych negatywnych konsekwencji dla Klienta/Użytkownika, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć jednie za zgodą,
 5. cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych osobowych dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jego cofnięciem.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych realizowane na podstawie art.21 RODO

 1. Klient/ Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes,
 2. przesłana przez Klienta/ Użytkownika w formie wiadomości e-mail rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oznacza sprzeciw Klienta/Użytkownika na przetwarzanie jego danych, w tym profilowania tych celach,
 3. jeśli Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej zezwalającej na przetwarzanie danych Klienta/ Użytkownika a wniesiony sprzeciw okaże się zasadny dane osobowe wobec których został wniesiony sprzeciw zostaną usunięte.

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych realizowany na podstawie art. 18 RODO

Klient/ Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia swoich danych osobowych, gdy:

 1. kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych- Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych,
 2. przetwarzanie danych osobowych Klienta/ Użytkownika jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych Klient/ Użytkownik żąda ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 3. dane osobowe Klienta/ Użytkownika przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Klienta/ Użytkownika,
 4. gdy Klient/Użytkownik zgłosił sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych – wówczas ograniczenie przetwarzania następuje do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w sprzeciwie Klienta/ Użytkownika.

Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Klient/ Użytkownik ma prawo do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania ich innemu Administratorowi danych osobowych.

Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio dane osobowe Klienta/ Użytkownika innemu Administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

Klientowi/Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

 

 • Polityka cookies, dane eksploatacyjne i analityka
 1. Serwis internetowy używa niewielkich plików zwanych cookies (ciasteczka), są one zapisywane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Użytkowników i Klientów serwisu, jeśli przeglądarka internetowa na to pozwala. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Cookies stosowane są w celu optymalizacji procesu korzystania ze strony serwisu, w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania Użytkowników ze strony serwisu internetowego, co umożliwia ulepszanie struktury serwisu internetowego. Są one również niezbędne do utrzymania sesji Klienta/Użytkownika po opuszczeniu przez Niego serwisu internetowego.
 3. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
 4. cookies sesyjne (tymczasowe): są przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta/Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Klienta/Użytkownika.
 5. cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Klienta/Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Klienta/Użytkownika.
 6. Administrator usługi wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
 7. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics (administratorem cookies jest Google Inc z siedzibą w Stanach Zjednoczonych),
 8. popularyzacji serwisu internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii),
 9. Administrator stosuje kod śledzenia Google Analitycs w celu analizy statystyk strony internetowej serwisu internetowego oraz zarządzania reklamami Ads; szczegółowe informacje dotyczące Google Analytics znajdują się na stronie https://support.google.com/analytics/answer/6004245
 10. W celu tworzenia spersonalizowanych reklam na podstawie zachowań Osób odwiedzających serwis internetowy, monitorowania zdarzeń na stronie serwisu Administrator stosuje piksel konwersji Facebook (fragment kodu JavaScript). Informacje zbierane w ramach piksela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają Administratorowi na identyfikację danej Osoby, dostarczają jedynie informacji o działaniach podjętych w ramach strony serwisu Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania przez Facebook danych zbieranych za pośrednictwem piksela są dostępne na stronie  https://www.facebook.com/privacy/explanation.
 11. Użytkownik w dowolnym momencie, wykorzystując przeglądarkę internetową z której korzysta, może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym może zablokować możliwość gromadzenia plików cookies. Takie działanie może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług i narzędzi serwisu internetowego, w tym uniemożliwić złożenie Zamówienia.
 12. Jeśli Użytkownik podejmie decyzję, iż nie zgadza się na wykorzystywanie pików cookies w opisanych powyżej celach w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Szczegółowa instrukcja postępowania i informacje dotyczące cookies zawarte są w menu pomocy przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Użytkownik. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki cookies to: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Microsoft Edge.
 13. Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach serwisu internetowego umożliwiają Użytkownikom wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Użytkownika. Więcej informacji na ten temat i możliwość dokonania wyboru znajduje się na przykład na stronie internetowej: www.youronlinechoices.com. Udostępnianie Google Analytics informacji o aktywności na stronie serwisu internetowego można zablokować za pomocą udostępnianego przez firmę Google Inc. dodatku do przeglądarki dostępnego tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 

 • 8 Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejsza polityka prywatności zawiera odnośniki do innych stron internetowych, zaleca się zapoznanie z politykami prywatności i regulaminami tych stron.
 2. Powyższa polityka prywatności odnosi się tylko do serwisu internetowego Administratora.
 3. Istnieje możliwość rozszerzenia oferty serwisu internetowego, co tym samym stwarza możliwość zmiany treści polityki prywatności o czym będą Państwo poinformowani stosownym komunikatem na stronie serwisu.
 4. W razie dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności serwisu internetowego, prosimy o wiadomość na podany przez Administratora adres poczty elektronicznej biuro@olplan.pl